abctaxi.eu


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ABC TAXI SNV, s.r.o. PRE PRENÁJOM VOZIDIEL 1. Vznik zmluvy o nájme dopravného prostriedku 1.1. Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa, vypracovanej a predloženej prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom. 1.2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) na prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom zmluvy. Nájomca je povinný zaplatiť dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (odo dňa podpisu zmluvy). 1.3. Predmetom nájmu je konkrétne určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 1.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu so zmluvou tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku. 2. Povinnosti prenajímateľa Prenajímateľ sa zaväzuje: 2.1 odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, 2.2 poistiť vozidlo v zmysle predpisov o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a uzatvoriť taktiež havarijné poistenie, 2.3 vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy spôsobené opotrebením a pravidelné servisné prehliadky, 2.4 v prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky alebo inak informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie opravy 2.5 vykonať všetky potrebné kroky k likvidácii všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí). 3. Povinnosti a zodpovednosť nájomcu Nájomca je povinný najmä: 3.1 starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík. 3.2 hradiť náplne do ostrekovačov a PHM v priebehu nájmu. Používať výhradne druh PHM uvedených v zmluve. Nájomca musí na vyžiadanie predložiť účtenku od čerpacej stanice, kde a koľko PHM, do prenajatého vozidla čerpal. 3.3 používať vozidlo výhradne pre účel prenájmu - taxislužba. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu alebo podnájmu, použitie vozidla na účasť na pretekoch a súťažiach, prevádzkovanie mimo cestnej komunikácie, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov, nie je povolené. 3.4 Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. 3.5 v prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením vozidla a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. 3.6 zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu. Inak prichádza o zaplatený depozit. 3.7 na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly 3.8 pristaviť vozidlo k prevedeniu údržby podľa bodu 2.3. článku 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel 3.9 v prípade nedostavenia sa k pravidelnej servisnej prehliadke podľa bodu 2.3 včas, t.j. v prípade prekročenia počtu najazdených kilometrov, po ktorých sa má vozidlo dostaviť na pravidelnú servisnú prehliadku, uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z obstarávacej ceny vozidla a rovnako vysokú zmluvnú pokutu i za každých ďalších i začatých 1 000 km, o ktoré plánovaná pravidelná prehliadka prekročila limit 2 500 km pre plánovanú prehliadku vozidla. 3.10 ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť záznamom o nehode. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi. 3.11 v prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min. 165 € a max. 5% z obstarávacej ceny vozidla, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu, liečiv alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške. Tým však nie je dotknutá povinnosť podľa bodu 3.9. V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 5 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. 3.12 v prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku okamžite vyžiadať súhlas (s vykonaním takejto opravy a dohodnúť spôsob jej vykonania,) prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie opravy, 3.13 strpieť obmedzenie užívania vozidla v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre vykonanie opráv, údržby a kontroly podľa bodu 2.3 článku 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel 3.14 niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou. 3.15 oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy 3.16 v prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas s plnou nádržou 3.17 v prípade, ak nájomca vráti vozidlo v znečistenom stave, uhradí náklady spojené s jeho umytím a zároveň zodpovedá za poškodenie laku na predmete nájmu zistené dodatočne po umytí vozidla prenajímateľom. 3.18 pri každom odstavení vozidla riadne ho uzamykať a neponechať v odstavenom vozidle cenné predmety, pričom za ich odcudzenie, eventuálne prípadné poškodenie vozidla pri pokuse o ich odcudzenie zodpovedá nájomca vozidla. 3.19 dbať o to, aby neprichádzalo k nadmernému opotrebovaniu, či znehodnoteniu časti vozidla. Okrem umožnenia zabezpečiť prenajímateľovi predpísanú údržbu vozidla, inak minimálne každých 10 000 km po celú dobu požičania, kontrolovať stav a teplotu chladiaceho média, stav oleja, pneumatík a ďalších častí vozidla, ktoré podliehajú bežnej kontrole pri prevádzke požičaného vozidla. Pri nedodržaní predpísanej údržby, pokiaľ má táto za následok poškodenie vozidla, zákazník je povinný požičovni uhradiť vzniknutú škodu aj náhradu ušlého vypožičného, ktoré môže prenajímateľ účtovať až do termínu odstránenia škody. Pri poškodení alebo znečistení vozidla nezodpovedajúcemu bežnému použitiu a prevádzke bude prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s opravou, resp. čistením. 3.20 v prípade priestupku spôsobeného prevádzkou vozidla v dobe nájmu uhradiť pokuty. 3.21 v prípade straty kľúčov a dokladov od vozidla, ich odovzdania tretej osobe, čí ponechaním kľúčov vo vozidle uhradí všetky vzniknuté škody 3.22 nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do zahraničia alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ to neoznámi prenajímateľovi 3.23 Všetky vozidlá prenajímateľa sú nefajčiarske. Pokiaľ nájomca počas užívania vozidla poruší túto podmienku, vyhradzuje si prenajímateľ právo na vyúčtovanie poplatku vo výške 100 €. 3.24 Nájomca ďalej súhlasí s tým, že bude ochraňovať záujmy prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla tým, že: a) si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov; b) neuzná svoju zodpovednosť ani vinu a nedá žiadnej zainteresovanej osobe alebo osobám peniaze; c) neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie; d) bude telefonicky informovať prenajímateľa a to aj v prípade menšej škody; a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre Prenajímateľa; e) vždy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej škody, prípadne zranenej osoby; f) zabezpečí, že vždy keď bude vozidlo ponechané bez dozoru, bude zamknuté. V prípade, že tak nájomca neurobí, ručí za spôsobené škody v plnej výške bez ohľadu na zakúpené poistenie. V prípade, že spôsobené poškodenie nie je kryté poistnou zmluvou, je Nájomca v plnej miere zodpovedný za náhradu škody voči Prenajímateľovi bez ohľadu na zakúpené poistenia a to vrátane ušlého zisku až po úplné odstránenie závady. Obe zmluvné strany sa dohodli, že na vyčíslenie škody na vozidle je okrem skutočných nákladov možné použiť špecializovaný kalkulačný softvér, bežne používaný poisťovňami na vyčíslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia v plnej miere nahrádza preukazovanie skutočných nákladov na opravu vozidla. Nájomca je zodpovedný: 3.25 Odo dňa prevzatia motorového vozidla zodpovedá nájomca za zničenie, stratu, odcudzenie, poškodenie motorového vozidla a za škodu, ktorá vznikla alebo vznikne prenajímateľovi alebo tretím osobám v dôsledku prevádzky motorového vozidla. 3.26 Po dobu užívania motorového vozidla je nájomca povinný rešpektovať poistné podmienky poisťovne prenajímateľa, ihneď telefonicky oznámiť prenajímateľovi vznik každej škody, vady alebo iných nedostatkov a prenajímateľa upozorniť na potrebu opráv i objavenie sa skrytých vád, o ktorých nájomca v čase odovzdania vozidla nemal vedomosť. 3.27 V prípade vzniku škody na základe vyššie uvedených skutočností, je prenajímateľ oprávnený škodu vyfakturovať nájomcovi. V prípade zničenia, straty, odcudzenia alebo poškodenia motorového vozidla nie je prenajímateľ povinný motorové vozidlo nahradiť iným (náhradným) motorovým vozidlom. 3.28 Všetky bežné výdavky (najmä oprava, pohonné hmoty, pokuty, sankcie, poplatky) spojené s užívaním motorového vozidla si hradí nájomca sám na vlastné náklady. Rovnako zodpovedá nájomca za pokuty a sankcie, ktoré hradí on sám na vlastné náklady. V prípade vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť, znížená o plnenie zo strany poisťovne, ale to len v tých prípadoch, ak poisťovňa poistnú udalosť zlikviduje v prospech prenajímateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky. 3.29 Pri opúšťaní motorového vozidla zabezpečiť, aby všetky ochranné bezpečnostné systémy boli zapojené, 3.30 Nevyhotovovanie náhradných kľúčov, 3.31 Za dodržiavanie a rešpektovanie Všeobecných obchodných podmienok na prenájom vozidiel prenajímateľa (ďalej len “podmienky”), s ktorými bol pred podpisom tejto Zmluvy oboznámený, prečítal si ich, súhlasí s nimi, v prípade potreby sa nachádzajú podmienky k nahliadnutiu v sídle prenajímateľa a na jeho web stránke. 4. Nájomné a jeho splatnosť 4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán. 4.2 Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok platných v deň uzatvorenia zmluvy a z aktuálneho cenníka prenajímateľa. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu. V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel. Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady. 4.3 Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi. Nájomca je oprávnený najneskôr do troch dní od obdŕžania písomného oznámenia prenajímateľa o zmene výšky nájomného zmluvu z tohto dôvodu okamžite písomne vypovedať a vrátiť predmet nájmu ku dňu účinnosti výpovede prenajímateľovi. Výpoveď je účinná dňom, kedy písomná výpoveď bude prenajímateľovi doručená. Pokiaľ nájomca vo vyššie uvedenej lehote zmluvu o nájme dopravného prostriedku nevypovie, má sa za to, že so zvýšením nájomného súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť zvýšenú cenu nájmu podľa nového cenníka prenajímateľa odo dňa doručenia tohto oznámenia o zvýšení nájomného, pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti zvýšenia nájomného. 4.4 Nájomné je nájomca povinný zaplatiť pred prevzatím vozidla, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 4.5 V prípade vypovedania zmluvy zo strany nájomcu, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy. 4.6 V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia. 5. Kaucia - depozit 5.1 Zmluvné strany si dohodli zloženie kaucie nájomcom ktorej hodnotu určia pri podpise nájomnej zmluvy. 5.2 Uvedenú hodnotu kaucie uhradí nájomca pri podpise zmluvy. Táto povinnosť sa považuje za splnenú až okamihom, keď príslušná suma bude pripísaná na účet prenajímateľa tak, aby bol prenajímateľ už oprávnený s touto sumou voľne nakladať v zmysle tohto článku zmluvy. Tým nie je dotknuté právo nájomcu uhradiť uvedenú sumu prenajímateľovi aj v hotovosti pokiaľ platba v hotovosti bude právne dovolená. 5.3 Celková výška kaucie musí kedykoľvek počas trvania nájmu dosahovať dojednanú hodnotu. Ak prenajímateľ kauciu, alebo jej časť použije na úhradu svojej pohľadávky voči nájomcovi, nájomca sa zaväzuje hodnotu zaistenia – kaucie, doplniť do určenej sumy bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 kalendárnych dní počítaných od doručenia výzvy prenajímateľa. 5.4 Ak vznikne akýkoľvek záväzok nájomcu voči prenajímateľovi, alebo aj v prípade ak sa nájomca dostane do omeškania s akýmkoľvek peniazmi oceniteľným plnením, je prenajímateľ oprávnený (nie povinný) uspokojiť svoju pohľadávku zo zloženej kaucie. 5.5 Prenajímateľ je povinný kauciu, resp. zostatok tejto sumy po jej ponížení v dôsledku započítania, resp. v dôsledku úhrad záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi, vydať nájomcovi najneskôr po uplynutí 30 dní po ukončení nájmu. Tým však nie je nijako dotknuté právo prenajímateľa ponížiť kauciu o hodnotu (sumu) svojej pohľadávky voči nájomcovi, resp. voči jeho právnemu nástupcovi, ktorá vznikne, resp. sa stane splatnou po ukončení nájmu. 6. Skončenie nájmu 6.1 Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu. 6.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 6.3 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak zistí, že nájomca užíva vozidlo v rozpore so zmluvou alebo všeobecne platnými zásadami užívania vozidiel alebo pokiaľ nájomca nesplní povinnosti jemu uložené v bode 3.6 a bode 3.7 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 6.4 Ďalej je prenajímateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť: a) ak nájomca neuhradí nájomné, b) ak si nájomca nesplní oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k prenajímateľovi alebo príslušnej inštitúcii v zmysle ustanovení tejto zmluvy, c) ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva motorové vozidlo alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda, d) ak nájomca poruší záväzok alebo povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy. 6.5 Po ukončení vzťahu založeného touto zmluvou je nájomca povinný ihneď vrátiť motorové vozidlo prenajímateľovi, ktorý vykoná jeho prehliadku a o odovzdaní bude zmluvnými stranami spísaný písomný protokol s uvedením vád a poškodení motorového vozidla. Ak tak nájomca neurobí, je prenajímateľ oprávnený na náklady nájomcu okamžite svojpomocne prevziať predmet nájmu za pomoci technických pomôcok do svojej prevádzky. 6.6 Nájomca je povinný uhradiť škodu podľa rozsahu poškodenia uvedenej veci alebo nahradením poškodenej veci novou, približne rovnakej kvality a parametrov. 6.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje písomnosti nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve. 6.8 V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 6.9 Ku dňu ukončenia platnosti nájomnej zmluvy je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 6.10 V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus sumu 0,1% z obstarávacej hodnoty vozidla denne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 7. Osobitné ustanovenia 7.1 Vozidlá prenajímateľa môžu byť monitorované monitorovacím systémom a nájomca svojim podpisom na zmluve týmto súhlasí 7.2 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia, aby prenajímateľ zhromažďoval, uchovával a spracoval nájomcom poskytnuté osobné údaje v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. v platnom znení ). 7.3 V prípade, ak nájomca poruší ktorékoľvek z tu uvedených podmienok a dojednaní, môže mu prenajímateľ bez oznámenia odobrať vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo môže nachádzať, a vziať si ho, pričom nájomca bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplynuli, a Prenajímateľa za všetky takéto konania, nároky, náklady a škody odškodní. 7.4 Ak nájomca vráti nadmerne znečistené vozidlo, za škody po umytí a vyčistení vozidla, ktoré nie sú označené na preberacom protokole v časti „Vozidlo pri prevzatí“, zodpovedá nájomca po dobu 48 hod. po fyzickom odovzdaní vozidla. Nájomca sa zároveň zaväzuje vrátiť vozidlo na pobočke Prenajímateľa za prítomnosti zamestnanca prenajímateľa aby mohli byť zdokladované prípadné škody na vozidle. Ak Nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca Prenajímateľa, je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré bude nájdené pri skontrolovaní vozidla zamestnancom Prenajímateľa a automaticky súhlasí s účtovaním náhrady za takéto poškodenie. 8. Záverečné ustanovenia 8.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť ABC TAXI SNV, s.r.o., so sídlom Drevárska 278/14, 052 01 Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1.1.2022 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka 1.1. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. 1.2. Nájomca súhlasí s uložením svojich osobných údajov do databázy prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje, že tieto osobné dáta nájomcu neposkytne tretej osobe. Tieto Všeobecné obchodné podmienky prenájmu boli aktualizované a skontrolované 01.07.2022 …………………………………………… ……………………….….…………………… Nájomca prenajímateľ ABC TAXI SNV, s.r.o.


Kontaktujte nás e-mailom Kontaktujte nás telefonicky